Algemene Voorwaarden

shutterstock_114060499-2-1920x10801

Particulieren
Ondernemers
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Ebecilio Advocatuur 

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ebecilio Advocatuur: de eenmanszaak van mr. S.I.N. Ebecilio, ook wel aangeduid met “het kantoor”.
Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Ebecilio Advocatuur tot het verrichten van diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
Stichting Beheer Derdengelden Ebecilio Advocatuur: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het kantoor, de stichting en de aan de stichting gelieerde bestuurders, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken en eveneens op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Artikel 3
– Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Lid 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
Lid 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
Lid 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 4 – InspanningsverbintenisLid 1. Voor alle diensten van het kantoor geldt dat deze inspanningsverbintenissen zijn, wat inhoudt dat het kantoor voor deze diensten geen resultaat kan garanderen. Het kantoor zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Lid 2. Indien dat, naar het oordeel van Ebecilio Advocatuur, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft  Ebecilio Advocatuur  het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt er mee in dat het kantoor aansprakelijkheidsbeperkende bedingen namens de cliënt aanvaardt.

Artikel 5 – Verplichtingen cliënt
Lid 1: De cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor de uitoefening van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking komt van het kantoor, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van het kantoor leiden.
Lid 2: De cliënt dient zich ten alle tijde bereikbaar te houden en dient eventuele wijzigingen in adres en / of telefoonnummer onverwijld door te geven aan het kantoor.

Artikel 6 – Honorarium en declaratie
Lid 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Betaling van het honorarium geschiedt bij wijze van voorschot, waarvoor een voorschotnota zal worden verstuurd. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
Lid 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
Lid 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
Lid 4.Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
Lid 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
Lid 6. Naast het honorarium is de cliënt aan Ebecilio Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.
Lid 7. Betaling vindt plaats door overschrijving op de bankrekening van het kantoor dat op de declaratie wordt vermeld. De betaling wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat het bedrag daadwerkelijk is bijgeschreven op deze bankrekening. In spoedeisende gevallen of op verzoek kan contant worden betaald aan de receptie. Bij contante betalingen zal ten alle tijde een kwitantie worden verstrekt.
Lid 8 Het kantoor behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten zolang de betaling niet is geschied. Dit kan in voorkomende gevallen tevens inhouden dat de advocaat niet ter zitting verschijnt.
Lid 9. Op het moment dat de declaratie niet binnen de op de declaratie vermelde betalingstermijn is voldaan heeft het kantoor het recht de opdracht neer te leggen. Het neerleggen van de opdracht laat onverlet de verschuldigdheid van het honorarium voor de reeds bestede uren. Zulks geldt ook indien is overeengekomen dat rechtsbijstand wordt verleend voor een vaste som.

Artikel 7 – Gefinancierde rechtsbijstand
Lid 1. In het geval dat de cliënt wenst te worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dient de cliënt de door het kantoor gevraagde informatie ten aanzien van het (gezamenlijk) inkomen te verschaffen. Deze informatie dient naar waarheid te zijn verstrekt en cliënt dient een kopie legitimatiebewijs van zichzelf te overleggen, alsmede van zijn of haar partner. De Raad van Rechtsbijstand kan een eigen bijdrage vaststellen welke cliënt aan het kantoor verschuldigd zal zijn.
Lid 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
Lid 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
Lid 4. In het geval dat lopende de verlening van de rechtsbijstand geen toevoeging wordt verstrekt doordat de cliënt niet heeft voldaan aan de onder artikel 7 vervatte verplichtingen, dan wel dat de Raad voor Rechtsbijstand van mening is dat de cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zullen de reeds aan de opdracht bestede uren in rekening worden gebracht als ware een overeenkomst op betalende basis.
Lid 5. Verschotten vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
Lid 6. Indien de cliënt bezwaar wenst te maken tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dan dient hij of zij zich zelf tot deze instantie te wenden.
Lid 7. Het kantoor behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten voor zover de cliënt niet aan zijn of haar verplichtingen uit de voorgaande leden heeft voldaan.

Artikel 8 – Betaling
Lid 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen door partijen.
Lid 2. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder lid 1 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.

Artikel 9 – Derdengelden
Lid 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Ebecilio Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.
Lid 2. Door het verstrekken van een opdracht dan wel het aangaan van een overeenkomst met het kantoor, verleent de cliënt toestemming de door de stichting ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met eventuele bedragen die de cliënt is verschuldigd aan het kantoor
Lid 3. Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bankrekening.

Artikel 10 – Archivering
Het kantoor zal bij beëindiging van haar werkzaamheden het dossier sluiten en de daarin voorkomende stukken archiveren. De stukken zullen worden bewaard voor een periode van 7 jaar te rekenen vanaf het moment dat het kantoor de cliënt schriftelijk heeft laten weten de werkzaamheden te hebben beëindigd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Lid 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
Lid 2. Ebecilio Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
Lid 3. Alle aanspraken van de cliënt vervallen indien deze de advocaat niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
Lid 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Ebecilio Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Ebecilio Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Ebecilio Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 13 – Opzegging
Lid 1. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Lid 2. De advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

Artikel 14 – Klachten- en geschillenregeling
Lid 1. Ebecilio Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Ebecilio Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
Lid 2. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan het kantoor

Artikel 15 – Publiciteit
Het kantoor is in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met de cliënt, met inachtneming van zijn of haar privacy, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Buiten het kader van de belangenbehartiging is het kantoor hierin vrij zolang het belang van de cliënt niet wordt geschaad en met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam mag kennis nemen van alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten en dienstverlening.